מדיניות פרטיות

יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם ואישורכם לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואו. אם אינכם מסכימים עם אחד מתנאי ההסכם, אין לכם רשות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.
תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעילה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:
"תקנון" או "תנאי שימוש" – הסכם זה שבין הגולש לבין המפעילה וכן מדיניות הפרטיות אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה.
"תכנים" – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים;
"משתמש" – כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור קריאה וכד'; לשם הנוחות יקראו המשתמש: "הגולש" או "הגולשים".
שינויים ועדכונים
המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה וללא הודעה מראש. מבלי לגרוע מן האמור להלן, במקרה של הפסקת השירותים המסופקים במסגרת האתר או איזה מהם, המפעילה לא תהא אחראית כלפי הגולש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.
המפעילה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.
השימוש באתר
הגלישה והשימוש בשירותי האתר הינה ללא תשלום.
ההרשמה לאתר הינה על ידי הזנת פרטיו האישיים של המשתמש באתר.
השימוש בשירותי האתר מוגבלים לגולשים מעל גיל 18. בעצם הגלישה לאתר מצהיר הגולש כי גילו מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.
השימוש באתר נועד אך ורק לצרכיו האישיים של הגולש.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גולשים רשאים לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן אך ורק לצורך אישי פרטי. בהתאם, בין היתר ובמיוחד, חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לכל צורך או מטרה אחרים.
השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש.
מובהר כי האתר אינו מעודד ביצוע פעולות אשר אסורות על פי חוק ובייחוד אינו מעודד תשלום כספי תמורת שירותי מין מכל סוג.
אתר זה אינו מהווה אתר לפרסומי שירותי מין, בעלי האתר ימחקו באופן מיידי כל פרסום המרמז לכך באתר, ככל ויתברר להם, שמדובר בפרסום לשירותי מין האסורים לפי החוק. יצויין שלפי סעיף 205 ג (א) לחוק העונשין- חל איסור על פרסום שירותים של העוסקים בזנות. בעלי האתר פועלים בהתאם לחוק זה וימחקו כל פרסום שיתגלה שהוא מהווה הפרה של חוק זה בפרט
סריקת רובוטים (ROBOTS)
סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

קניין רוחני
למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעילה. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עיבוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות שהיא.
נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא,
טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.
חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.
חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
כל הפרסומים באתר עצמו וכן התכנים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעילה כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעילה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעילה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
שירותי צ'אט ושירותים נוספים באתר
המפעילה מעמידה לרשות הגולשים שירותי צ'אט אונליין (פרטי וציבורי) לצרכיו האישיים של הגולש. למען הסר ספק, המפעילה איננה מחויבת להפעיל שירות זה וכן תהא רשאית להגביל את השימוש בו לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.
יובהר, כי כל תוכן אשר מועלה לצ'אט הפרטי, הינו באחריותו הבלעדית של הגולש. המפעילה מצידה מתחייבת שלא להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור או להעמיד לרשות הציבור, לערוך, לשכפל או לפרסם כל תוכן גולש המועלה בצ'אט הפרטי.
על אף האמור בסעיף 8.2, גלישה בצ'אט הציבורי (צ'אט לובי), צ'אט המשותף לכל המשתמשים הרשומים לאתר, והעלאת תוכן אליו יהיה חשוף לעיני כל המשתמשים המחוברים לצ'אט (לובי) באותה עת.
לפיכך, יובהר, כי כל התכנים אשר יועלו לצ'אט הציבורי (לובי) הינם באחריותו של הגולש בלבד, ואין המפעילה או מי מטעמה תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותי הצ'אט ו/או הסתמכות עליו ועל תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו (על ידי משתמש, מפרסם או גורם אחר) השירותים המוצעים בו ו/או דרכו.
המפעילה רשאית לפקח על תכני הגולשים ולנטר אותם, אך גם אם תעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעילה בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן גולש ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו.
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן גולש אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגע ו/או מפר זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפרים תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעילה אחריות כלשהי בקשר עם תוכן גולש אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן גולש שאינו פוגע או מפר.
כפי שמצוין בסעיף 8 לעיל, תוכן גולש עשוי להיות חשוף לכל גולש ועשוי להיות פתוח לשימושים של גולשים נוספים לגולש אשר העלה אותו לאתר. הגולש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעילה בהקשר זה.
הגולש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה, בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידו לאתר.
מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעילה באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.
אין לעשות שימוש בשירותים כאמור ובשירותים הנוספים המוצעים באתר שלא למטרה לשמה הם מיועדים.
השימוש בשירותי המפעילה כאמור לעיל והן בשירותים הנוספים המוצעים באתר, הינם לשימושו האישי והפרטי של הגולש והן באחריותו הבלעדית שלו בלבד.
ככל שבעקבות שימוש באתר ו/או באחד משירותיו יבחר הגולש להיפגש עם בחורה שהכיר באמצעות האתר מובהר כי המפעלה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לו, מכל מין וסוג והגולש לא יוכל לבוא בכל טענה מכל מין וסוג אל המפעילה
אבטחה
המפעילה נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעילה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.
אחריות
הגולש מצהיר, מאשר ומסכים להוראות הסעיפים הבאים:
הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש אלה, על כל סעיפיהם.
המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או השימוש בשירותי הצ'אט והמידע המפורסם בו (על ידי משתמש, מפרסם או גורם אחר) השירותים המוצעים בו ו/או דרכו ו/או כתוצאה מהפסקת הנ"ל.
המפעילה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
הגם שהמפעילה פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעילה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל המשתמש מתחייב כי לא ישלח לצד ג' דרך האתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג' כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.
הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילה.
המפעילה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעילה.
המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדי שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעילה.
אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכו על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה באתר, שימוש בשירותיו או פרסום תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעילה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא יהיה רשאי להעלות כלפי המפעילה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.
הגולש יפצה את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה תהא רשאית להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על הגולש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי למצות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של גולש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה לשמה הוא מיועד.
האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
פרטיות
מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.
הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.
אתרי צד שלישי
במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעילה או לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעילה, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעילה או לאתר כל אחריות.
כללי
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.
השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@18xil.com


מדיניות פרטיות